Privacywetgeving.

Privacyreglement gastouderopvang Ukkepukkiekinderopvang
 
Gastouderopvang Ukkepukkiekinderopvang heeft als taak kinderen te verzorgen en te begeleiden in overleg met de ouder(s) en het gastouderbureau.
Gegevens en wensen van de ouder(s) worden vastgelegd in een overeenkomst tussen ouder(s) en gastouder, als ook tussen gastouder en gastouderbureau.
In deze overeenkomsten worden persoonsgegevens opgenomen van bovengenoemde personen en worden deze gegevens opgeslagen in een (digitaal) dossier, conform de Wet Kinderopvang.
 
De gegevens die worden verwerkt zijn:
Naam, adres, postcode, woonplaats, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, gegevens werkgever, contactgegevens huisarts, contactgegevens tandarts, voorkeur huisdieren, contactgegevens school v.h. kind, opvangdata, opvangkosten, voortgangsrapportage, en Risico Inventarisatie van de opvanglocatie en evt. belangrijke medische gegevens van je kind.
 
De noodzakelijkheid tot het verwerken van de persoonsgegevens, liggen omsloten in de Wet Kinderopvang, deze gegevens zullen desgevraagd worden gedeeld met de Belastingdienst.
 
Via mijn website kun je mij benaderen, de gegevens die ik dan ontvang zijn de gegevens die je mij verstrekt. Ik heb niet de intentie deze gegevens te bewaren. Deze zullen veelal in mijn email box binnen komen welke is beveiligd met een wachtwoord.
 
Gastouderopvang Ukkepukkiekinderopvang  maakt gebruik van de aan hem/haar ter beschikking gestelde gegevens en zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van kinderopvang.
Gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden, tenzij met toestemming van de betrokkenen of uit wettelijk kader.
 
Beveiliging
Bij de wet wordt verlangd dat ik de gegevens bescherm. Dit gebeurd doordat alle mappen/ordners achter slot en grendel liggen. Ook zijn de laptops, tablets en pc en mijn telefoon beveiligd met wachtwoorden en codes.
 
Het is de betrokkene toegestaan om een verzoek tot wijziging van de gegevens te doen, dan wel de gegevens te laten verwijderen uit het dossier.
Tevens is hij/zij gerechtigd navraag te doen welke gegevens er namens de geregistreerde verwerkt zijn, dit d.m.v. een schriftelijk verzoek aan gastouderopvang Ukkepukkiekinderopvang welke binnen 14 dagen gehoor zal geven aan het verzoek.
Als de gevraagde wijzigingen in strijd zijn met de wetgeving, zal gastouderopvang Ukkepukkiekinderopvang de aanvrager hiervan binnen 14 dagen op de hoogte stellen.
 
De bewaartermijn van gegevens bedraagt minimaal 7 jaar.
Na het beëindigen van de contractuele overeenkomsten moet er aan alle verplichtingen van de overeenkomsten zijn voldaan voordat de bewaartermijn ingaat.
Als de bewaartermijn van 7 jaar is verstreken zullen in het 8e jaar de gegevens worden vernietigd.
 
Klachten over de verwerking van Persoonsgegevens kunnen kenbaar gemaakt worden aan gastouderopvang Ukkepukkiekinderopvang
Wordt de klacht niet naar tevredenheid behandeld, kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure van uw gastouderbureau.
De eventuele klachten die daaruit voortvloeien, kunnen middels een “verzoekschriftprocedure” worden voorgelegd aan de kantonrechter.